ПРЕМИУМ ОБЯВИ

Вашата обява тук!!!Вашата обява тук!!!Вашата обява тук!!!

Обява

Длъжностно лице по защита на данни /DPO/ на абонамент

Обява от tiamolex, Дата: 22-08-2018
Категория:
Тази обява е по-стара от 50 дни. Това може би означава, че не е валидна вече. Моля потърсете информация в обяви от същата категория.
1.Изпълнява функциите на ДЛЗД във връзка с т.7 от Насоки за длъжностни лица по защита на данните на Работна група за защита на лични данни по чл.29
2.ДЛЗП извършва предвидените в чл.39 Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните):
- Информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
- Наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
- При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
- Сътрудничи с надзорния орган Комисия за защита на лични данни;
- Действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.
Посочените задължения са минимално определени, като ДЛЗД изпълнява определените функции, действия и задължения посочени в Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните), както и конкретни възложени от Администратора.
Възложените задачи следва да произтичат и да са във връзка с отговорностите на ДЛЗД, както и да не нарушават Принцип на независимост и избягване конфликт на интереси по смисъл на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).
Месечно възнаграждение 240 лв. без ДДС, при едногодишен договор.
Ползвайте услугите на външен за Администратора Длъжностно лице по защита на данни.
Администраторът носи отговорността и санкцията, при доказана формалност при назначаване, нарушен Принцип на независимост и конфликт на интереси, която е равнозначна на липса на ДЛЗД и нарушение на GDPR.
Цена (лв.): 240 лв.
Длъжностно лице по защита на данни /DPO/ на абонаментДлъжностно лице по защита на данни /DPO/ на абонамент
Реклама

Подобни обяви


Коментирай


Натиснете три и пет
1 2 3 4 5 6 7 8
Моля, пишете на кирилица! Коментари на латиница ще бъдат изтривани от модераторите без предупреждение, ако бъдат забелязани!

Общо обяви: 150553
Обяви за днес: 53